„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД защити сертификата си на Системата за управление на околната среда

18 ноември, 2016

https://www.tpp2.com/photos/news/486.jpg

В периода 14.11. - 16.11.2016 г. успешно приключи втори надзорен одит на Системата за управление на околната среда (СУОС) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, осъществен от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД. Отчетено беше пълното съответствие на изградената и функционираща СУОС съгласно изискванията на международния стандарт EN ISO 14001:2004 с област на приложение „Производство на електрическа енергия със сероочистващи инсталации на всички инсталирани блокове и предоставяне на услуги - разполагаема мощност, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението”. По време на одита не бяха констатирани никакви несъответствия.

На заключителния разговор одиторският екип изтъкна постиженията и високите резултати на функциониращата Система за управление на околната среда, чието непрекъснато подобряване и успехи са признание за усилията и компетентността на ръководството и персонала на дружеството в търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструменти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и външните заинтересовани страни. 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за пореден път демонстрира своята отговорност за опазване на околната среда за бъдещите поколения и отново декларира стриктното спазване на разпоредбите на националното и европейското законодателство в областта на екологията.